Rreth EPCA

 • Viti 2005 Themeluar nga grupi nismetare , zgjedhur kryetar Xhevit HYSENAJ
 • Viti 2009 Lobuar ne parlament per ligjin Nr.10 120, datë  23.4.2009 PËR MBROJTJEN E FONDIT TË BIMËVE MJEKËSORE ETEROVAJORE E TANIFERE NATYRORE
 • Viti 2012 u hartua standartet e cilesise te  Bimeve Aromatike Mjeksore qe perdor industria jone dhe u miratuan nga drejtoria e standarteve po kte vit.
 • Ne vitin 2014 u hartuan dhe u miratuan nga 17 kompani te BAM-s kartat e mbetjeve tekteknolllogjike te prodhimit.
 • Ne vitin 2015 me shkeres  nr 5429/1 Ministria e Mjedisit miratoi kartat e mbetjeve teknollogjike te  EPCA-s ne  manual te  mbetjeve teknollogjike te industries BAM.
 • Ne vitet 2005-2016 Jane zhvilluar me te gjithe industrine 11 konferenca kombetare te Industrise.
 • Viti 2016 u mblodh  kongresi i Pare i EPCA-s dhe u zgjodh kryetar Z. Filip GJoka
 • Viti 2017 u mblodh kongresi i Dyte i EPCA-s dhe u zgjodh kryetar Z. Xhevit HYSENAJ.
 • Viti 2018 u mblodh konferenca e 14 e EPCA-s : Rritja e standarteve  prodhimit sfida jone.
 • Viti 2019 perfundoi Masterplanit Afatgjatë të Punësimit nga Industria e  Bimëve Aromatike Mjeksore (BAM) të Shqiperisë ne bashkpunim me  UBT

Nga Antarsia e EPCA-s kan mbajtur kumtesa ne forumet nderkombetare te  IFEAT,  AMAPSEC & FAO, ne Finland, Budapest, Antalya, Beograd & Rumani.

Ecuria ne dekada dhe Kapacitetet  e Industris Bimeve Aromatike Mjeksore ne Shqiperi

 • Vitit 1988 exporte  70 Miljon USD te punesuar 110 000 veta. (sipas studimit te  arkivave)
 •  Viti 2007 exporte  7 Miljon usd. te punesuar dhe vet punesuar 2100 veta kohe te  plote
 • VIti 2014 exportet  29 MIljon usd , te punsuar dhe vet punesuar  8300 veta kohe te  plote
 • Viti  2018 exportet  45 miljon usd, te ounesuar dhe vetpunesuar 12 500 veta kohe te  plote
 • Kapacitetet  sipas studimit te EPCA & UBT 200 Miljon usd & 43 500  te punesuar & vet punsuar

Aktivitetet

Plotësoni formularin e mëposhtme për antarsim në EPCA

@ 2019 MAP-EPCA - Designed by Hida Web Design