Në zhvillimin e kongresit të parë në 2016, zgjidhet kryetar Z. Filip Gjoka.